تعارض

انتخاب صحیح، شیوه حل مسئله و تعارضهای ما

موضوعات : خواستگاری, شخصیت


چگونه بر تعارض هایمان فائق آئیممعمولا آدمهای کمالگرا بیشتر از سایرین دچار تعارض ها می شوند و سخت تر ، می توانند از آن بیرون بیایند.
چرا؟

تعارضها انواع و اقسام دارد که یکی از آنها تعارض اجتناب – گرایش است.
تعارض اجتناب – گرایش به این مفهوم است که ما انتخابی در پیش رو داریم که از بعضی جوانب مثبت است، و از بعضی جوانب منفی.
هر وقت به این انتخاب نگاه می کنیم، هم جوانب مثبت به نظرمان می آید و جذب می شویم و گرایش پیدا می کنیم ، هم به جوانب منفی این انتخاب نگاه می کنیم و اجتناب می کنیم و آن را رد می کنیم. و این یعنی تعارض.

به دیگر سخن اینکه : ...

ادامه مطلب

ناسازگاری های شناختی و تعارض های ما

موضوعات : عشق


ما انسانها از جهات مختلف ممکن است دچار ناسازگاری شناختی شویم:

یکم: ناسازگاری متغیرهای شناختی درونی با عوامل بیرونی
این حالت وقتی هست که ما سازهای ذهنی امان با محیط پیرامون در تعارض قرار بگیرند.

مثال: اگر درون خود حجاب ، صداقت ، صمیمت را با ارزش تلقی کنیم، لیکن آدمها در محیط های بیرون بر خلاف این سازه های درونی ما رفتار کنند.
لذا ممکن است ...

ادامه مطلب