من چه گویم ز فکرهای خیالی
چون مکرر شود، شوم به بی حالی


مشکلاتم همه زین فکر خراب
کی جدا گردم از این حال خراب......